Strona główna
  pełnomocnictwo Opłata skarbowa

Blog wikcia

Temat: pełnomocnictwo
kto i do czego jest upowazniony. pelnomocnictwo do podpisywania deklaracji podatkowych nalezy zlozyc w urzedzie skarbowym wlasciwym w sprawach podatku, ktorego dotyczy dana deklaracja. na koniec nalezy uiscic oplate skarbowa(niestety)... pozdrawiam...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2200Temat: pełnomocnictwo
Opłatę skarbową należy uiścić gotówką w kasie urzędu lub przelewm na rachunek urzędu. Opłatę w wysokości 17 pln dokonuje się na konto urzędu gminy według siedziby właściwego urzędu skarbowego. Pełnomocnictwa można udzielić jednorazowo w celu dokonania danej czynności bądź też na czas nie określony. Odwołanie wówczas takiego bezterminowego pełnomocnictwa jest również płatne 17 pln.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2200


Temat: Urzędowe absurdy
Bo tak stanowi przepis złożenie dokumentu pełnomocnictwa kosztuje 17 zł, zaś zwolnione sa m.in. pełnomocnictwa udzielane rodzęństwu, małżonkowi, wstępnym, zstępnym. Tak sobie to ustawodawca wykombinował (załącznik do ustawy o opłacie skarbowej...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=51865


Temat: Urzędowe absurdy
Do wszelkich czynności pozaprocesowych (czyli umowy lub sprawy urzedowe) wystarczy zwykłe pełnomocnictwo, tyle że przedkąłdając je w urzędzie musisz zapłacić ww opłatę skarbową, zaś w przypadku np. przełużania najmu - nie....
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=51865


Temat: Finanse
m.in. zwalnia z opłaty skarbowej pełnomocnictwa udzielane przez podatnika do podpisywania elektronicznych deklaracji, np. doradcom podatkowym. Prostsza ma być też sama procedura udzielania pełnomocnictw do składania deklaracji drogą internetową. Obecnie, żeby...
Źródło: laborek.fora.pl/a/a,224.html


Temat: PAn zarządca temat rzeka...
unieważnia pełnomocnictwa. Jeżeli pełnomocnictwo dotyczy podjęcia uchwały, której sfinalizowanie musi mieć formę aktu notarialnego, to pełnomocnictwo musi być także udzielone w tej samej formie (podstawa prawna: art. 99 § 1 k.c.)....
Źródło: teczoweogrody.fora.pl/a/a,9.html


Temat: Fiskus zyskuje na opłacie od pełnomocnictwa - łamiąc prawo
Gazeta Prawna 2009-07-14 Fiskus zyskuje na opłacie od pełnomocnictwa Udzielając pełnomocnictwa, np. w sprawach podatkowych, trzeba zapłacić opłatę skarbową w wysokości 17 zł, która stanowi dochody jednostek samorządu terytorialnego. Fiskus idzie jednak dalej w pobieraniu tej opłaty. Jeśli pełnomocnik w sprawie jednego podatnika występuje o 10 zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach, do każdego wniosku o zaświadczenie musi dołączyć pełnomocnictwo i od każdego...
Źródło: guardia.pl/forum/viewtopic.php?t=4012


Temat: Opłata za pełnomocnictwo
KtOŚ - masz upoważnienie poświadczone notarialnie (za które zapłaciłeś ok. 40 zł) i zapewne notariusz poinformawał ciebie, iz należy wnieśc jeszcze opłatę skarbową od pełnomocnictwa - to jest własnie te 17 zł. Do dnia 31 grudnia 2008 r. zapłata opłaty skarbowej może być dokonana także nabytymi i niewykorzystanymi przed dniem 1 stycznia 2007 r. znakami opłaty skarbowej. Szukam na stronie miasta informacji o nr konta...i niestety nie ma . W wiekszości miast podane jest konto waraz z informacją o tej opłacie. Zaraz zadam pytanie do UM. Znalazłem tylko tu
Źródło: forumbrzeg.pl/ppadd/viewtopic.php?t=10643


Temat: Obliczanie akcyzy i innych opłat przy sprowadzaniu auta
... już za późno. Kosztuje to ok 13zł + opłata skarbowa 17zł za pełnomocnictwo- ale pozwala zaoszczędzić jakieś 3h (zależne od urzędu) stania w kolejkach... Ja podczas swojej wizyty w agencji celnej...
Źródło: volvoforum.pl/viewtopic.php?t=11568


Temat: AUTOCLAMB, czyli prywatna blokada na kole...
każdym razem okazać to pełnomocnictwo wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej na rzecz gminy.
Źródło: antyradary.phi.pl/forum/viewtopic.php?t=1889


Temat: Przekaz medialny...
Fiskus zarabia na pełnomocnictwach Podatnik wyznaczył pełnomocnika, aby ten reprezentował go przed organami podatkowymi w różnych sprawach, ustanawiając pełnomocnictwo ogólne. Pełnomocnik w ramach swoich działań wystąpił do urzędu skarbowego o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami. Urząd nakazał ustanowić podatnikowi pełnomocnika do dokonania tej konkretnej czynności i uiścić od tego pełnomocnictwa opłatę skarbową... Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Autor: Ewa Matyszewska http://podatki.gazetapraw...nictwach.html,2
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=291


Temat: Sprzedaż domu - współwłasność
tak istnieje taka mozliwosc, pelnomocnictwo do sprzedazy nieruchomosci funkcjonuje w szczegolnosci w sytuacji gdy ktos nie moze byc osobiscie obecny przy jej sprzedazy w kazdym badz razie mozna w ten sposob upowaznic druga osobe aby wystepowala w Twoim imieniu, wymagane jest do tego dochowanie formy aktu notarialnego Trescia pelnomocnictwa powinno byc upowaznienie okreslonej osoby do dokonania okreslonej czynnosci prawnej w imieniu mocodawcy i ze skutkiem prawnym dla mocodawcy Pelnomocnictwo upowaznia i jednoczesnie nie zmusza do reprezentowania swego mocodawcy Pełnomocnik nie może być drugą stroną czynności prawnej, której dokonuje w imieniu mocodawcy, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa albo że ze względu na treść czynności prawnej wyłączona jest możliwość naruszenia interesów mocodawcy. Pelnomocnictwo powinno miec forme aktu notarialnego w mysl zasady ze jesli ustawa przewiduje obowiazek zachowania formy szczegolnej do dokonania danej czynnosci to pelnomocnictwi rowniez powinno byc udzielone w tej formie (chyba ze pełnomocnik ma za zadanie reprezentowanie mocodawcy w zakresie czynności zwykłego zarządu (np. wynajmowanie lokalu, odbieranie korespondencji) powinna wystarczyć zwykła forma pisemna pełnomocnictwa.) Odwołanie pełnomocnictwa Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, wygasa również ze śmiercią mocodawcy lub pełnomocnika, chyba że w pełnomocnictwie inaczej zastrzeżono z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa. Po wygaśnięciu umocowania pełnomocnik obowiązany jest zwrócić mocodawcy dokument pełnomocnictwa. Sporządzając pełnomocnictwo u notariusza zapłacisz taksę notarialną.Jej maksymalna wysokość ... za wypisy aktu notarialnego (koszt strony wypisu to 6 zł + VAT). Ze sporządzeniem pełnomocnictwa wiąże się również obowiązek zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.
Źródło: darmoweprawo.pl/viewtopic.php?t=89


Temat: INSTAL [INS]
zostać dołączone do protokółu Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy spółki) winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów (z ostatniego miesiąca). Osoby nie wymienione w wyciągu winny posiadać pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową....
Źródło: makler24.pl/forum/viewtopic.php?t=1078


Temat: sprzątanie pomieszczeń (2)
skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Relacje zachodzące w ramach postępowania ... budzi również wątpliwości iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie jest postępowaniem sądowym. W konsekwencji powyższych rozważań, nalezy przyjąć, iż złożenie dokumentu pełnomocnictwa (do reprezentowania i/lub zawarcia umowy), prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii przez pełnomocnika (prokurenta) wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie podlega opłacie skarbowej. Odpowiedź na pytanie 2: Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od pełnomocnictwa powstaje z chwilą jego złożenia w organie administracji publicznej. Zobowiązanym do zapłaty tej opłaty są: mocodawca, pełnomocnik, przedsiębiorca lub prokurent. /-/ mgr Edward Kozupa – Sekretarz Powiatu
Źródło: bip.starostwo.krotoszyn.pl/viewtopic.php?t=2824


Temat: Przetarg - kompleksowe ubezpieczenie Szpitala.
skarbowej z dnia 09 września 2000r. Dz. U. Nr 86, poz. 906) lub jego kserokopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnictwo uwierzytelnione notarialnie lub...
Źródło: zozpszczyna.pl/viewtopic.php?t=38


Temat: Polak potrafi
Bezprawne opłaty w urzędach Jeżeli urząd nie wyda decyzji, lecz podejmie czynności proceduralne, to nie zwraca opłaty skarbowej. Tymczasem czynności proceduralne nie są zdarzeniem podlegającym opłacie skarbowej. Odmawiając zwrotu pieniędzy, urzędnicy kosztem podatników chcą zabezpieczyć interesy fiskusa. Sposób interpretowania nowej ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635) przez urzędników powoduje, że podatnicy muszą płacić fiskusowi nawet wtedy, gdy przepisy tego nie wymagają. Liczy się efekt Ustawa o opłacie skarbowej mówi wyraźnie, że opłacie tej podlega wydanie pozwolenia lub zaświadczenia, a także dokonanie czynności urzędowej. - Katalog ... - mówi ekspert. Tymczasem czytelnicy Gazety Prawnej sygnalizują, że urzędy odmawiają zwrotu opłaty skarbowej, nawet jeśli faktycznie nie doszło do ostatecznego rozstrzygnięcia, a urząd dokonał tylko pewnych czynności proceduralnych. - Moim zdaniem ustawa o opłacie skarbowej w art. 9 ust. 1 pkt 2 stanowi, że jedynym wyjątkiem od generalnej zasady zwracania opłaty skarbowej w przypadku niewydania żądanego zaświadczenia, zezwolenia czy koncesji, jest ten, w którym opłata ta z różnych przyczyn w ogóle nie została przed podatnika zapłacona - stwierdza Piotr Trębicki, radca prawny z Kancelarii Gessel i Wspólnicy. Ustawodawca kładzie bowiem akcent nie ... dodaje Piotr Trębicki. Także w przekonaniu Piotra Augustyniaka, jeśli opłata wniesiona została za - na przykład - wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, to dopiero wydanie tej decyzji będzie podlegać opłacie skarbowej, nawet jeżeli konieczne jest uzyskanie dodatkowych dokumentów lub opinii innych organów. - W mojej ocenie, gdyby ustawodawca chciał obciążyć wnioskodawcę opłatą skarbową - niezależnie od efektu czynności podejmowanych na wniosek, skonstruowałby przepis w inny sposób - podkreśla nasz rozmówca. Piotr Augustyniak wyjaśnia, że ustawodawca, podobnie jak w przypadku opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, wprowadziłby przepis, że opłacie skarbowej podlega złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia. Tymczasem opłacie skarbowej podlega czynność wydania zezwolenia. Zatem podjęcie pewnych czynności proceduralnych zmierzających do wydania zaświadczenia nie jest zdarzeniem podlegającym opłacie skarbowej. Potwierdza to Piotr Trębicki. Ekspert uważa, że nie ma podstaw do odmawiania zwrotu uiszczonej opłaty skarbowej czy też nieuznawania wcześniejszej wpłaty od wniosku niezakończonego wydaniem np. koncesji, w kolejnym wniosku złożonym przez podatnika. Podjęcie pewnych czynności proceduralnych zmierzających do wydania zaświadczenia nie jest zdarzeniem podlegającym opłacie skarbowej Działania urzędnika Tego stanowiska nie podziela natomiast Antoni Łepkowski, adwokat i senior partner w Kancelarii Łepkowski, Boszko i Wspólnicy. W jego opinii, z samego przepisu art. 1 ustawy o opłacie skarbowej wynika, że opłacie tej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej dokonanie czynności ... zawarłby to jasno w przepisie. Tymczasem przepis mówi wyraźnie o dokonaniu czynności urzędowej. Dokonanie takiej czynności nie podlega opłacie skarbowej tylko w pewnych sytuacjach, gdy ustawa wprowadza wyłączenia. Eksperci zgodnie uważają za bardzo prawdopodobne, że organy skarbowe zechcą w taki właśnie szeroki sposób interpretować przepisy ustawy o opłacie skarbowej. Zdaniem Piotra Trębickiego, ze względu na znaną niechęć do precyzyjnej, wąskiej interpretacji prawa przez organy podatkowe, praktyka będzie zupełnie odmienna niż stanowisko, które prezentują eksperci. W konsekwencji urzędy będą próbowały odmawiać dokonania zwrotu opłaty skarbowej w każdym przypadku niewydania np. zezwolenia czy koncesji, jeśli dojdzie do tego z przyczyn innych niż sama decyzja urzędu. Postulujemy Minister finansów podczas prac nad nowelizacją ustawy o opłacie skarbowej powinien wprowadzić jasny przepis dotyczący zwrotu opłaty skarbowej, w sytuacji ... mieć prawo do zwrotu opłaty. Opinię tę podzielają prawnicy. Zdaniem Piotra Trębickiego, brak jest podstaw, aby uznać, że nowa ustawa o opłacie skarbowej pozwala organowi podatkowemu na odmowę zwrotu uiszczonej opłaty skarbowej, jeśli wniosek nie zostanie rozpatrzony z powodu braków formalnych. W obowiązującym stanie prawnym nie ma podstaw do jakichkolwiek prób uzasadniania stanowiska, np. tym, że organ był gotowy do wydania koncesji, ... - wyjaśnia rozmówca GP. Ustawa mówi jasno, że jeśli nie było zamierzonego efektu końcowego, np. wydania koncesji, organ w razie stosownego wniosku nie ma prawa do zatrzymania jakiejkolwiek części uiszczonej opłaty skarbowej. Tymczasem z informacji naszych czytelników wynika, że praktyka urzędników jest inna. Wolą oni zabezpieczyć interesy fiskusa, nawet gdy odbywa się to kosztem podatników i nie zawsze wynika z przepisów. Pamiętajmy, że obecnie - aby otrzymać zwrot wniesionej opłaty skarbowej - musimy wystąpić o to z właściwym wnioskiem. Gazeta Prawna
Źródło: cafemirenium.kylos.pl/viewtopic.php?t=676 Linki
 : Blog wikcia
 : pełnomocnictwo do używania pojazdu za granica wzory węgry
 : pełnomocnik ds Ochrony Informacji nejawnych
 : pełnomocnictwo przy rejestracji współwłasności samochodu
 : pełnomocnictwo sprzedaży samochodu jako współwłaściciel
 • compare gps systems
 • jaki;autobus;na;lotnisko;lodz
 • lekarze medycyny pracy rzeszow
 • total commander total commander
 • numer 7280
 • grafika czarno-biaa
 • Karol Tejchman
 • Koszalin LOMZA pocig autobus
 • 2x 1 4 obrotowa
 •  . : : .
  Copyright (c) 2008 Blog wikcia | Designed by Elegant WPT